علاقه و محبت

به نظر خودم و استادم عشق به این کار و با دل کار کردن می تونه موفقیت زیادی کسب کنه ، من فکر می کنم اگر به این کار به عنوان یک شغل و منبع درامد نگاه کنیم ، موفق نخواهیم بود .