تغذیه

تغذیه جفت ها روزی 2 نوبت صبحانه و عصرانه تعویض می گردند .

ظرف آب هر روز و گاهی روزی 2 بار تعویض می گردد.

تغذیه صبح ها شامل میوه تازه ( همه نوع ) و عصرانه شامل ( سینه مرغ ، ماکارانی ، نخود پخته ، انواع جوانه ها ، سبزیجات تاره ) می باشد