محیط سالن

در این سالن از جفت ها در دما و رطوبت از قبل تعیین شده به طور اتوماتیک با قابلیت کنترل از راه دور نگهداری می شود.
محیط سالن در طول روز 2 بار به مدت 15 دقیقه توسط دستگاه ازن ساز و محلول نانوسیل ضدعفونی و قفس ها 2 ماه یکبار با داروی ایرومکتین انگل زدایی می شوند .

کل سالن به همراه تمامی ظروف هفته ایی یک بار توسط محلول جرمی ساید پی ضد عفونی می گردد.